Stichting Bercoop logo transparant

ANBI & reglementen

ANBI

Stichting Bercoop Fonds is opgericht op 1 maart 2006 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01113788. De Stichting is gevestigd in de gemeente Ooststellingwerf. Het secretariaat is gevestigd aan de Wolvegasterweg 40, 8421 PN Oldeberkoop.

Voor de doelstelling van onze Stichting klikt u hier.

De Stichting heeft op 20 september 2007 een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status verworven, hetgeen geregistreerd staat onder nummer 8156.86.389, ingaande per het belastingjaar 2008.

Volgens de statuten, artikel 4, bestaat het bestuur uit minimaal 5 en maximaal 7 leden.

Het huidige bestuur bestaat uit 5 personen, te weten:

S. Heida(Sylvia)   Voorzitter
I.W. van Nieuwenhoven    (Iwan)Vice-voorzitter
J. Nijboer(Jeen)Secretaris
F.J. Zeinstra(Frank)Penningmeester
E. Veenhouwer  (Esther)Bestuurslid

Ons beloningsbeleid is als volgt: De bestuurders ontvangen een statutair bij oprichting vastgelegde vergoeding van € 150,- per bestuursvergadering met een maximum van € 1.800,- per jaar. De voorzitter ontvangt een toeslag van 30% per vergadering. De vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de CPI-index. Met de vereniging De Kring van Bercoop bestaat op bestuursniveau een personele unie; indien de bestuursvergadering op dezelfde dag plaatsvindt als de vergadering van vereniging De Kring van Bercoop wordt voor beide vergaderingen slechts eenmaal een aanwezigheidsvergoeding verstrekt. De verantwoording van de aanwezigheidsvergoeding heeft in 2018 plaatsgevonden bij de vereniging.

De meest recente jaarrekening van onze Stichting kunt u hieronder downloaden, evenals het complete ANBI-publicatieformulier 2020 en ons Donatiereglement.